Saturday, June 27, 2009

Haidar Anak Pintar


Haidar Anak Pintar

Haidar anak pintar,
Haidar bau mawar,
Haidar jadi saudagar,
Mbesok gede pinter ngaji.......

Haidar anak pitar,
Haidar bau mawar,
Haidar jadi saudagar,
pinter ngaji, jadi kyai........

Haidar anak pintar
Haidar bau mawar,
Haidar jadi saudagar,
Pergi haji enam kali........

No comments: